Elements d’interès històrico-artístic

L’objectiu és donar a conèixer i difondre la gran riquesa i varietat d’elements d’interès històric, artístic, etnològic i arqueològic que componen el Patrimoni Cultural d’Ullà.

 • PORTAL DEL CARRER MUNTANYA

  El carrer de la Muntanya delimita pel cantó de llevant el traçat del primitiu nucli clos, d’època medieval. Aquest portal, que travessa una casa moderna i ens condueix a una petita placeta just darrere de l’antiga església de Sant Andreu, degué ser una de les portes que permetien l’entrada al poble.

 • CASA DEL CARRER DE LA VOLTA

  És un dels edificis més interessants del poble. Ha estat restaurat modernament tot conservant l’estructura i la fesomia originals de la casa. La porta principal és de mig punt, adovellada. Al seu voltant es conserva l’aparell més antic, fet de carreus ben alineats. La resta de façana és de maçoneria. Les finestres dels dos pisos són rectangulars, emmarcades amb pedra ben tallada. Les del pis principal mostren un ampit sobresortit. A la llinda d’un dels finestrals hi ha la llegenda 1702 Antoni Pons me fecit.

 • CASA DEL CARRER SANT ANTONI

  Casa de planta baixa i pis típicament renaixentista, construïda o refeta l’any 1512 segons consta a la llinda d’una de les finestres. És un edifici de planta rectangular, cobert amb teulada a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal. S’obre amb un portal adovellat, de punt rodó, i tres finestrals, al primer pis, emmarcats amb carreus de pedra calcària, amb trencaaigües i ampit destacat. Posteriorment (1625) es va obrir una altra finestra a la planta baixa, a la llinda de la qual hi ha el nom de Pera Mir Curat de Ullà.

 • CASA DEL CARRER DELS BOUS

  Segons sembla, aquest edifici va ser utilitzat originalment com a convent. Té un gran portal d’arc carpanell, adovellat, a la clau del qual hi ha un escut, el nom de Pere Curat i la data de 1648. A la llinda d’una finestra del cos annex, més alt, hi podem llegir la següent inscripció: AB.ISIDRO MACH ET MIR EQUITUM HISPANORU DUCE ERECTA 19 MAI ANI DOMINI 1668

 • CARRER JERONI PUJOL

  El carrer Jeroni Pujol és un carreró estret i sinuós que enllaça el carrer major amb el de Sant Antoni. Si no fos per l’asfaltat és diria que es conserva tal qual era al segle XVII, quan es van construir la major part de les cases. Són especialment remarcables les dels números 7 i 9, per les seves obertures, fetes amb pedra motllurada de gran qualitat. A una de les llindes hi ha la data de 1619.