4. Sant Andreu d’Ullà

Sant Andreu d’Ullà

L’església de Sant Andreu d’Ullà és una edificació senzilla i humil que avui queda pràcticament amagada entre les diferents construccions que se li han adossat al llarg dels anys.

Les diferents tècniques constructives que s’observen en els murs permeten definir les successives reformes arquitectòniques del temple.

L’edifici primigeni, preromànic (segles IX-X), devia estar format per una nau senzilla i amb un absis diferenciat, de planta quadrada. D’aquesta fase només en queden restes en els sòcols de les parets dels costats oest i nord.

Seguidament, als segles XI o XII, fou reformat segons l’estil romànic amb una nau coberta amb volta de canó i amb un absis semicircular. D’aquest moment només en perviu la nau.

Al segle XIII es va tornar a modificar seguint l’estil gòtic primerenc. L’absis romànic es va substituir per un absis recte, integrat amb la nau i cobert amb volta apuntada. També es va construir la sagristia que comunica amb el presbiteri.

Durant molts anys, Sant Andreu va ser l’església parroquial d’Ullà, al segle XIX passà a ser-ho la nova església de Santa Maria.

Un cop dessacralitzada va fer les funcions d’escola del poble fins que l’any 1928 es va inaugurar una nova edificació en plena dictadura de Primo de Rivera. També va fer la funció de centre cultural.

Sant Andreu, patró d’Ullà

Sant Andreu apòstol va ser martiritzat en una creu en aspa, en forma de X, per això se sol representar lligat en aquesta creu.

Alguns pobles, ciutats i països que tenen Sant Andreu com a patró utilitzen una bandera similar. En el cas d’Ullà la creu representa Sant Andreu i la flor de lis Santa Maria.


Sant Andreu de Ullà

La iglesia de San Andreu de Ullà es una edificación sencilla y humilde que hoy queda prácticamente escondida entre las diferentes construcciones que se le han adosado a lo largo de los años.

Las diferentes técnicas constructivas que se observan en los muros permiten definir las sucesivas reformas arquitectónicas del templo.

Evolución arquitectónica de Sant Andreu de Ullà

El edificio primigenio, prerrománico (siglos ix-x), debía de estar formado por una nave sencilla y con un ábside diferenciado, de planta cuadrada. De esta fase solo quedan restos en los zócalos de las paredes de los lados oeste y norte.

Seguidamente, en los siglos xi o xii, fue reformado de acuerdo con el estilo románico con una nave cubierta con una bóveda de cañón y con un ábside semicircular. De este momento solo pervive la nave.

En el siglo xiii se modificó de nuevo siguiendo el estilo gótico temprano. El ábside románico se sustituyó por un ábside recto, integrado con la nave y cubierto con una bóveda apuntada. También se construyó la sacristía que comunica con el presbiterio.

Durante muchos años, Sant Andreu fue la iglesia parroquial de Ullà, en el siglo XIX pasó a serlo la nueva iglesia de Santa María.

Una vez desacralizada, hizo las funciones de escuela del pueblo hasta que en 1928 se inauguró una nueva edificación en plena dictadura de Primo de Rivera. También tuvo la función de centro cultural.

San Andrés, patrón de Ullà

San Andrés apóstol fue martirizado en una cruz en aspa, en forma de X, por lo que se suele representar atado a esta cruz.

Algunos pueblos, ciudades y países que tienen como patrón a San Andrés utilizan una bandera similar. En el caso de Ullà, la cruz representa a San Andrés, y la flor de lis, a Santa María.


Sant Andreu d’Ullà

The church of Sant Andreu d’Ullà is a simple, humble building that today is practically hidden among the different constructions that have been attached to it over the years.

The different construction techniques that are observed in the walls allow us to define the successive architectural renovations of the temple.

Architectural evolution of Sant Andreu d’Ullà

The original pre-Romanesque building (9th-10th centuries) must have consisted of a simple nave and a differentiated apse, with a square floor plan. From this phase, there is only debris left on the baseboards of the walls in the western and northern areas.

Then, in the 11th or 12th centuries, it was renovated in the Romanesque style with a nave covered with a barrel vault and a semi-circular apse. Only the nave survives from this phase.

In the 13th century it was modified again following the early Gothic style. The Romanesque apse was replaced by a straight apse, integrated with the nave and covered with a pointed vault. The sacristy that connects with the presbytery was also built.

For many years, Sant Andreu was the parish church of Ullà. In the 19th century was replaced by the new church of Santa Maria.

Once deconsecrated, it served as the town’s school until in 1928 a new building was inaugurated during the dictatorship of Primo de Rivera. It also served as a cultural centre.

Saint Andrew, saint patron of Ullà

Saint Andrew the Apostle was martyred on a cross in a vane, in the shape of an X, so he is usually depicted tied to this cross.

Some towns, cities and countries that have Saint Andrew as their patron saint use a similar flag. In the case of Ullà, the cross represents Saint Andrew and the fleur de lis of Saint Mary.


Sant Andreu d’Ullà

L’église de Sant Andreu d’Ullà est un bâtiment simple et humble qui de nos jours est pratiquement caché parmi les différentes constructions qui y ont été rattachées au fil des ans.

Les différentes techniques de construction observées dans les murs permettent de définir les réformes architecturales successives du temple.

Evolution architectonique de Sant Andreu d’Ullà

Le bâtiment primitif, préroman (IXe-Xe siècles), devait se composer d’une nef simple et d’une abside différenciée, à base carrée. De cette phase-là, seuls les vestiges sur les socles des côtés ouest et nord subsistent.

Plus tard, au XIe ou XIIe siècle, elle a été rénovée selon le style roman avec une nef couverte d’une voûte en berceau et d’une abside semi-circulaire. De cette époque-là, seulement persiste la nef.

Au XIIIe siècle, elle fut à nouveau modifiée suivant le style gothique primitif. L’abside romane fut remplacée par une abside droite, intégrée à la nef et couverte d’une voûte en ogive. À cette époque-là fut aussi construite la sacristie qui communique avec le presbytère.

Pendant de nombreuses années, Sant Andreu fut l’église paroissiale d’Ullà, au XIXe siècle la nouvelle église de Santa Maria occupa sa place.

Une fois désacralisée, elle fut utilisée comme école du village jusqu’à ce qu’un nouveau bâtiment fut inauguré en 1928, sous la dictature de Primo de Rivera. Elle a également servi comme centre culturel.

Sant Andreu, patron d’Ullà

Saint André l’apôtre fut martyrisé sur une croix, en forme de X, c’est pourquoi il est généralement représenté attaché à cette croix.

Certains villages, villes et pays qui ont Saint André comme patron utilisent un drapeau similaire. Dans le cas d’Ullà, la croix représente Saint André et la fleur de lys Sainte Marie.