Acords Junta de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un terç dels regidors del consistori. Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les competències delegades pel Ple i de l’Alcaldia.

En aquest apartat podeu consultar els diferents acords que s’han aprovat:

24/04/2023 – Aprovació del plecs i altres condicions transversals per a la contractació per despeses imputables al projecte HIDRONET BAIX TER


24/04/2023 – Contractació servei de neteja de l’Escola Puig Rodó


12/04/2023 – Projecte pla de diversitat LGTBI


12/04/2023 – Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM, PAU-6 Camp del Roser