PLE 26 DE JULIOL

Es convoca sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 26 de juliol de 2023 a les
19:30 hores a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes dels plens del present mandat
2.- Dació de compte dels decrets d’alcaldia des de la data de constitució del nou consistori fins a la data de convocatòria del present Ple.
3.- Aprovació de la modificació d’estatuts del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona
4.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM d’Ullà a l’àmbit del PAU-4 (Giropoma)
5.- Aprovació del Compte general de l’exercici 2022
6.- Adhesió a la setmana europea de la mobilitat
7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2023 del pressupost, per diverses modalitats
8.- Fixació dels dies festius locals per a l’any 2024
9.- Assumptes urgents
10.- Precs i preguntes.

Us hi esperem!