PLE EXTRAORDINARI 10 de juny

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

RESOLC:


Primer.- CONVOCAR Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 10 de juny de 2024 a les 19:30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària.


ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
2.- Fixació dels dos dies festius locals per l’any 2025
3.- Adhesió Pla de Serveis d’assistència i cooperació tècnica i administrativa als òrgans interventors dels municipis del Baix Empordà


Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i
publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.