APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aprovació inicial d’expedient de modificació de crèdits.Modificació de crèdit núm: 5/2023Modalitat: vàries modalitatsPle municipal de data: 22.11.2023 El Ple de l’Ajuntament, en la sessió indicada, va acordar aprovar inicialment la citada modificació de crèdit.En compliment d’allò que disposa l’art. 169.1 en relació amb l’art. 177.2 del RDL 2/2004, Text refós de la llei reguladora de […]

Aprovació inicial del Proj. d’obres d’adequació i millora dels carrers del Barri de l’Eixample i de les Eres

Per decret d’alcaldia s’ha aprovat inicialment el “PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS CARRERS DEL BARRI DE L’EIXAMPLE I DE LES ERES per a la millora DE LES CONDICIONS DE MOBILITAT A PEU I L’ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI D’ULLÀ – Fase 2 (c Pere Vidal)”, amb un pressupost d’execució de 149.939,40 EUROS, redactat per l’empresa OCEANS […]

MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL

L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2023, va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. Aquesta modificació queda exposada al públic mitjançant edictes inserits al Tauler electrònic de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies hàbils, en els […]

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

En sessió ordinària celebrada el dia 17.10.2023, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes i impostos municipals per al’ exercici 2024. Podeu consultar la següent documentació : – ANUNCI MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2024 – INFORME CONTROL INTERVENCIO MODIFICACIO ORDENANCES –MEMORIA ALCALDIA MODIFICACIO ORDENANCES –PROPOSTA ACORD APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO […]

OFERTES DE FEINA

  OFERTES DE FEINA  Estàs cercant feina?  Fes una ullada a les ofertes de feina vigents del Club de la feina: Peó per a la recollida d’oliva Cuidador persona gran Econòmica de Palafrugell Auxiliar de geriatria per a residència de gent gran Mosso/a magatzem Personal per una gelateria cafeteria Comercial sector alimentació Operari/a neteja Aprenent […]

Declarada l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica a Ullà

La Generalitat de Catalunya va declarar l’estat d’alerta per sequera hidrològica de la unitat d’explotació 05 Aqüífer del Baix Ter on hi ha inclòs el municipi d’Ullà.  Les restriccions d’aquest estat afecten diversos aspectes: – El volum màxim d’aigua per habitant i dia. Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament […]

Ullà se suma al programa “Dona’t temps”

L’Ajuntament d’Ullà  s’ha adherit aquest curs 2023-2024 al programa comarcal “Dona’t temps” impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, que ofereix un servei de canguratge infantil a les escoles durant les hores no lectives per a infants d’entre 3 i 12 anys. Es tracta d’un servei gratuït, públic i universal per a les famílies que tenen infants d’entre […]

DECRET

CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT ANTIFRAU De conformitat amb l’art. 21 de la Llei de bases de règim local i l’art. 53 de la Llei municipal i de règim municipal de Catalunya, es procedeix a convocar la comissió de seguiment.En aquest sentit,RESOLC:Primer.- Fixar reunió de la Comissió de Seguiment Antifrau el proper dia 10 d’octubre […]

1 2 3 25