APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aprovació inicial d’expedient de modificació de crèdits.Modificació de crèdit núm: 5/2023Modalitat: vàries modalitatsPle municipal de data: 22.11.2023 El Ple de l’Ajuntament, en la sessió indicada, va acordar aprovar inicialment la citada modificació de crèdit.En compliment d’allò que disposa l’art. 169.1 en relació amb l’art. 177.2 del RDL 2/2004, Text refós de la llei reguladora de […]

Aprovació inicial del Proj. d’obres d’adequació i millora dels carrers del Barri de l’Eixample i de les Eres

Per decret d’alcaldia s’ha aprovat inicialment el “PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS CARRERS DEL BARRI DE L’EIXAMPLE I DE LES ERES per a la millora DE LES CONDICIONS DE MOBILITAT A PEU I L’ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI D’ULLÀ – Fase 2 (c Pere Vidal)”, amb un pressupost d’execució de 149.939,40 EUROS, redactat per l’empresa OCEANS […]

MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL

L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2023, va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. Aquesta modificació queda exposada al públic mitjançant edictes inserits al Tauler electrònic de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies hàbils, en els […]

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

En sessió ordinària celebrada el dia 17.10.2023, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes i impostos municipals per al’ exercici 2024. Podeu consultar la següent documentació : – ANUNCI MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2024 – INFORME CONTROL INTERVENCIO MODIFICACIO ORDENANCES –MEMORIA ALCALDIA MODIFICACIO ORDENANCES –PROPOSTA ACORD APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO […]

LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA PUIG RODÒ

Atès que es va iniciar procediment per a al contractació del servei de neteja de l’Escola municipal Puig Rodó. Tenint en compte el contingut dels plecs de condicions administratives i tècniques, es va procedir a la licitació pertinent en la plataforma de contractació.Es va publicar a la citada plataforma i es va atorgar termini per a […]

COMISSIÓ ANTIFRAU

Podeu consultar l’acta de la comissió antifrau celebrada el passat 10 d’octubre clicant aquí

Entrades Fira de Mostres Girona

SERVEI PER A EMPRESES ULLÀ:   Gràcies a un acord entre el Viver Cooworking d’Ullà i l’Associació d’Empresaris Emprenadors de Girona, les empreses d’Ullà podran assisitir a la fira de mostres gratuïtament.   Si voleu aconseguir les vostres entrades feu arribar un email a viver@ajulla.org  

Ullà se suma al programa “Dona’t temps”

L’Ajuntament d’Ullà  s’ha adherit aquest curs 2023-2024 al programa comarcal “Dona’t temps” impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, que ofereix un servei de canguratge infantil a les escoles durant les hores no lectives per a infants d’entre 3 i 12 anys. Es tracta d’un servei gratuït, públic i universal per a les famílies que tenen infants d’entre […]

1 2