Subvenció Escola Puig Rodó

S’obra la convocatòria de subvenció per a l’escola Puig Rodó per a la realització d’activitats amb els alumnes pel curs 2023+-2024. Podeu consultar la següent documentació: DECRET APROVACIÓ BASES SUBVENCIÓ ESCOLA PER A ALUMNES ANUNCI BASES ESCOLA PUIG RODO  

Aprovació definitiva de la Modificació de les Ordenances Fiscals per al’any 2024

No havent-se presentat reclamacions, al·legacions, observacions ni suggeriments contra l’acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació provisional de la Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2024. Havent estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 02.11.2023, i al Tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, durant el termini de 30 dies hàbils, […]

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aprovació inicial d’expedient de modificació de crèdits.Modificació de crèdit núm: 5/2023Modalitat: vàries modalitatsPle municipal de data: 22.11.2023 El Ple de l’Ajuntament, en la sessió indicada, va acordar aprovar inicialment la citada modificació de crèdit.En compliment d’allò que disposa l’art. 169.1 en relació amb l’art. 177.2 del RDL 2/2004, Text refós de la llei reguladora de […]

Aprovació inicial del Proj. d’obres d’adequació i millora dels carrers del Barri de l’Eixample i de les Eres

Per decret d’alcaldia s’ha aprovat inicialment el “PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS CARRERS DEL BARRI DE L’EIXAMPLE I DE LES ERES per a la millora DE LES CONDICIONS DE MOBILITAT A PEU I L’ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI D’ULLÀ – Fase 2 (c Pere Vidal)”, amb un pressupost d’execució de 149.939,40 EUROS, redactat per l’empresa OCEANS […]

MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL

L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2023, va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. Aquesta modificació queda exposada al públic mitjançant edictes inserits al Tauler electrònic de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies hàbils, en els […]

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS

En sessió ordinària celebrada el dia 17.10.2023, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes i impostos municipals per al’ exercici 2024. Podeu consultar la següent documentació : – ANUNCI MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2024 – INFORME CONTROL INTERVENCIO MODIFICACIO ORDENANCES –MEMORIA ALCALDIA MODIFICACIO ORDENANCES –PROPOSTA ACORD APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO […]

LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA PUIG RODÒ

Atès que es va iniciar procediment per a al contractació del servei de neteja de l’Escola municipal Puig Rodó. Tenint en compte el contingut dels plecs de condicions administratives i tècniques, es va procedir a la licitació pertinent en la plataforma de contractació.Es va publicar a la citada plataforma i es va atorgar termini per a […]

1 2 3 4