APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES PER A LA NOVA CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA A ULLÀ


Per decret d’alcaldia s’ha aprovat inicialment el PROJECTE D’OBRES PER A LA NOVA CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA AL MUNICIPI D’ULLÀ – FASE 1 I 2 redactat i signat pel tècnic Gerard Puig Freixas,”, essent el pressupost per contracte o valor total de l’obra, IVA inclòs, de 218.931,57€.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es sotmet a informació pública el projecte d’obres mitjançant la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.