Declarada l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica a Ullà

La Generalitat de Catalunya va declarar l’estat d’alerta per sequera hidrològica de la unitat d’explotació 05 Aqüífer del Baix Ter on hi ha inclòs el municipi d’Ullà. 

Les restriccions d’aquest estat afecten diversos aspectes:

– El volum màxim d’aigua per habitant i dia. Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

– Piscines. L’ús d’aigua per ompliment queda limitat a:

  1. a) El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  2. b) El primer ompliment de piscines de nova construcció.
  3. c) En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

– Reg públic i privat:

  1. a) El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
  2. b) La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m3/hectàrea/mes.
  3. c) El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

– Neteja de carrers i mobiliari urbà:

  1. a) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.
  2. b) Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

– Fonts ornamentals:

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n’assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

– Granges:

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

– Eliminació de pols en l’aire:

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.