Aprovació inicial del Proj. d’obres d’adequació i millora dels carrers del Barri de l’Eixample i de les Eres

Per decret d’alcaldia s’ha aprovat inicialment el “PROJECTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DELS CARRERS DEL BARRI DE L’EIXAMPLE I DE LES ERES per a la millora DE LES CONDICIONS DE MOBILITAT A PEU I L’ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI D’ULLÀ – Fase 2 (c Pere Vidal)”, amb un pressupost d’execució de 149.939,40 EUROS, redactat per l’empresa OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP per encàrrec d’aquest
Ajuntament.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es sotmet a informació pública el projecte d’obres mitjançant la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

Podeu visualitzar el decret clicant aquí