MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL


L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2023, va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.

Aquesta modificació queda exposada al públic mitjançant edictes inserits al Tauler electrònic de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de quinze dies hàbils, en els termes que estableix l’article 283.4 del DL 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Durant aquet termini es podran presentar les reclamacions que estimin pertinents els interessats. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu.

Podeu consultar la següent documentació:

ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

ACORD DE PLE MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

ANUNCI MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL

MEMÒRIA RELACIÓ LLOCS DE TREBALL