DECRET

CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT ANTIFRAU

De conformitat amb l’art. 21 de la Llei de bases de règim local i l’art. 53 de la Llei municipal i de règim municipal de Catalunya, es procedeix a convocar la comissió de seguiment.
En aquest sentit,
RESOLC:
Primer.- Fixar reunió de la Comissió de Seguiment Antifrau el proper dia 10 d’octubre a les 10.00h.

Segon.- L’ordre del dia serà el següent:
1. Criteris d’aprovació de les actes de cada comissió
2. Continuació actuacions per complir les ràtios de la diagnosi municipal
3. Anàlisi de la formació realitzada pel personal i equip de govern.
4. Aprovació del modelatge de
5. Anàlisi de banderes vermelles (“red flags”) i primera posada en funcionament.
6. Dació de compte en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
7. Sol·licitud d’informació a Diputació de Girona, respecte dels canals de denúncies.
8. Assumptes urgents.
9. Precs i preguntes.

Tercer.- Fer-ho saber a tots els integrants de la Comissió perquè assisteixin i publicarho al web i taulelld’anuncis.

Podeu visualitzar el decret clicant aquí